AKU on informaatika valikkursus gümnaasiumiastme loodusteaduslikule-tehnoloogilisele õppesuunale, mis toetab õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks. Vastavalt 2011. aastal jõustunud gümnaasiumi riiklikule õppekavale tuleb igal õpilasel gümnaasiumiõpingute jooksul sooritada lisaks kolmele riigieksamile ka uurimuslik või loovtöö. AKU kursus koos sellele eelneva valikkursusega “Uurimistöö alused” tutvustab õpilastele uurimistöö etappe, põhimõtteid, meetodeid ja tehnikaid praktiliste tegevuste ja probleemipõhise aktiivõppe kaudu. Kursust võib õpetada nii MS Office kui LibreOffice tarkvara baasil.

AKU kursus jaguneb viieks teemaks:

  • Uurimistöö: mõisted, protsess, viitamine. Uurimistöö olemus, arvuti roll uurimistöös. Töö allikatega, infootsing ja viitamine.
  • Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine. Andmete kogumise erinevad viisid. Küsimustiku koostamine. Valim ja üldkogum. Andmetabel, andmete korrastamine.
  • Ülevaade andmetest. Andmete analüüsi põhisammud. Sagedustabel. Tulp- ja sektordiagramm, histogramm. Keskmised ja hajuvusnäitajad.
  • Erinevuste, trendide ja seoste uurimine. Erinevuste uurimine keskväärtuste, sageduste ja protsentide abil. Trendide ja seoste uurimine.
  • Uurimistulemuste esitlemine. Uurimisaruande ja esitluse koostamine.

AKU valikkursuse digitaalne õppekomplekt koosneb ligi 100-leheküljelisest
e-õpikust (ePub ja PDF formaadis, ka veebilehena) ning selle juurde kuuluvast õpetajaraamatust, slaidiesitlustest, e-kursusest Moodle 2.0 keskkonnas, näidisandmestikest ja muudest lisamaterjalidest. Kuna tegemist on kiiresti muutuva valdkonnaga, siis ilmub AKU õppekomplekt üksnes digitaalsel kujul ja seda uuendatakse edaspidi igal aastal veebilehel http://aku.opetaja.ee

AKU valikkursuse digitaalse õppekomplekti autoriteks on Kairi Osula, Katrin Niglas, Mart Laanpere ja Kai Pata Tallinna Ülikooli informaatika instituudist. Tallinna Ülikoolil on plaanis pakkuda õpetajatele täienduskoolitust AKU kursuse õppekomplekti kasutamise teemal. Lisainfo: mart.laanpere [ät] tlu.ee, tel. 6409 355.

AKU valikkursuse digitaalse õppekomplekti koostamist rahastas ESF ja TEAME programm Eesti Teadusagentuuri ETAG vahendusel.

ETAg_TeaMe_EL-midi