AKU on informaatika valikkursus gümnaasiumiastme loodusteaduslikule-tehnoloogilisele õppesuunale, mis toetab õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks. Vastavalt 2011. aastal jõustunud gümnaasiumi riiklikule õppekavale tuleb igal õpilasel gümnaasiumiõpingute jooksul sooritada lisaks kolmele riigieksamile ka uurimuslik või loovtöö. AKU kursus koos sellele eelneva valikkursusega “Uurimistöö alused” tutvustab õpilastele uurimistöö etappe, põhimõtteid, meetodeid ja tehnikaid praktiliste tegevuste ja probleemipõhise aktiivõppe kaudu. Kursust võib õpetada nii MS Office kui LibreOffice tarkvara baasil. AKU kursus jaguneb viieks teemaks: Uurimistöö: mõisted, protsess, viitamine. Uurimistöö …